zazi.com ...p/Ty&ca...jo sga bdlI =kata& hot, to?...mInX idxIt

Send To Friend

=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar

Font/Help
zazi@zazi.com


Aem khevay 2e ke jnm mr8 manvIna ha9ma& n9I haeta. Aa iv0an saeAe sae 4ka sacu& n9I. pcas 4ka `ru&. AaTmhTya )vara m<Tyune ‘:C2a m<Tyu’ma& pl4I =kay 2e. pr&tu jNm levae frijyat 2e. @vnnI prIxama& p8 frijyat mrijyat p/[nae Aave 2e. sgaAae ma4e p8 Aa vat Ae4lI j sacI 2e. sm@ne sga& sa9e vhala& nae p/yaeg n9I kyaeR. kar8 ke b0a sga& vhala& n9I haeta& ne b0a& vhala& sga& n9I haeta&. Aa iS9it duŠ`d 2e. sga&Aae frijyat p/[n rupe -e4 mXela& 2e. :iC2t jNm na haey, tae :iC2t sga&Aae na j haey ne!

"dadane nmSte krae’ ‘mamane pge lagae.’ h@ ma&D baelta& =I`ela& baXkne ma9e sga&Aae 5aekI besaDvama& Aave 2e. v&=pr&pragt rajaAae p/ja ma9e 5aekI besaDaya Aevu& j sga&Aaenu& haey 2e. p8 vhala&Aae p/jamt9I cU&4a: Aavela laekip/y netaAae jeva& 2e. pa&c vqR ke kyarek tena9I p8 Aae2a smyma& netane ivday levI pDe 2e. tevu& j mn pr9I Wtrta& vhala&Aaenu& haey 2e. Aa4lI pa[vR -Uimka smJya p2I Aap8e ma sga&AaenI j vat krI=u&.

sga&Aaena mu~y 8 iv-agae 2e. Agi8t pe4a iv-agaenI vat AhI& nih krIAe. sga&Aae kudrtnI -e4 2e. Ae4le s<iQ4k/m mujb iv-agae paDIAe. phela p/karne laehI trSya ma&kDnae drjjae AapI=u&.

‘masInu& 3r Aap8&u j khevay =u&? seN4nI ba4lI gmI ne? l: le. ic&ta nih krvanI. ‘-a8eja& tae ta8eja&’ khevay. -a8Inae jNmjat hk 2e."

Aam tmarae la- •gerla-– brabr w5ave. p2I Aemne mXva jaAae tae dU0vaXanI AinyimttanI vat 9ay, -eXseX vaXu& dU0 Aape. bgDI jay. AaDIteDI vat krI Aek kp ca vgr j ivday kre. Aene 3er wtrvanI ih&mt tme krae nih, tenI pUrI kaX@ Ae le.

bIja vgRna sga&Aaene m0ma` iv-agma& mUkI =kae. m0ma` Sneh-yuR& cU&bn krta& krta& fUlma&9I Aevae rs cUsI le. ke fUlne `br j na pDe tem Aa vgRna& sga& gdgidt Svre khe=e.

"Aa b0a& mamana& 2aekra&Aaema& tara bap sa9e mare -a:b&0I, b&ne sa9e j rmIne mae4a 9yela dIkrI, tu& marI j dIkrI 2e tae!"

mI5u& mI5u& baelI tmarI pase hjar kam kravI le p8 paetane 3savanu& Aave nhI Aem `brdar rhe.

{aIjae vgR 2e v4v<xnae. tmne saca H/dy9I p/em krnaraAaenae 4a7, tDkaene vrsad zIlIne 2ayae AapI rx8 krnara jeva Ae sga& haey 2e. pr&tu reLveAe p8 {aIjae vgR ka7I na&~yae 2e. tevae kru8a&t Aa vgRnae p8 AaVyae 2e. p/k<itma& ke4lak p/a8I pxInI jait luPt 9ay 2e. tevu& j Aa p/karna& sga&Aaenu& 9yu& 2e.

jNm9I j sga& bne 2e Aem n9I. lGn9I sga&Aaenae bIjae jNm 9ay 2e. pTnI saE9I ink4nI sgI bnI jay 2e. A&g/e@ma& m0r :n lae fa0r :n lae khIne mUX sga&Aaenae s&b&0 teAae jaXvI ra`va ma&ge 2e. saE9I s&taeqkark 34na Ae 2e ke pTnIne sasu ssrane kaydesr 2U4a krI =kay 2e. 2U4a2eDa leta& j Aa b0a& ‘-UtpUvR’ •ma@– sga& bnI jay 2e. •bakI Ae b0a calu khevay– p8 kaka masI -a:Aae sa9e 2U4a2eDa l: =kata n9I. m<Tyu j pI2ae 2aeDavI =ke 2e. te9I j Akbr bad=ah jeva Ae khevu& pDelu&, ke,

"mara& -a: bhenae ma4e `Ub mhTvna& 2e kar8 ke pTnI9I 2U4a2eDa l: bI@ lavI =kay p8 ma bap =a[vt 2e.’ Ae4le ke @vnrupI ksae4Ina& frijyat p/[nae.

sga&Aae sa9e A8bnav 9ay tae s&b&0 kapI =kay. sgp8 nih. te9I 9ay 2e ke iv0ataAe sga&Aae ps&d krvanI 2U4 AapvI jae:Ae. 2apama& iv[vna ke -artna p/9m 0inkaena& namae p/g4 9ay 2e ke nva im{am&DXna& namaenI yadI jae:Ae 2IAe, Tyare kevI lag8I 9ay 2e! mne `Ub j duŠ` 9ay 2e. ‘calu’ sgaAae bdlI =kata& haet, tae Aa yadIma&na Anekne sgu bnavI d: =kIAe. 2apama& jaher `br Aave 2e ‘jUna 4I.vI. bdlI nva =kat. ‘imksr bdlaeae’ Aek nkamae -a: bdlIne kamnae -a: jrur `rIdI VyvS9a 9vI jae:Ae.

Ane ha&, Aevu& n 9: =ke Aem haet tae jNmta& j kae: 0ink VyiktnI sga& trIke cU&48I krI na`t. Ae Aap8ne ps&d kre ke nih, Ae judI vat. p8 Aene ivkLp Aapvae nih. Aevu& nm/ sUcn 2e. AhI& Aap8a Ai0karnI vat 9tI haey 2e. ma4e saXana Ai0kar iv=e ivcarvanI jrur n9I. je sga&Aae ka&kranI jem `U&cta haey, temne bdlva nihtr lae-ma& pDI jUnI 2{aIma& be ka8a& haey, ne bdlavIAe tae vXI nvI 2{aI `Ule j nih tae =u& 9ay? Aa`a -I&ja: j:Ae. bI@ Aek slah. Fkt 0ink ke lagvg 0ravtaAaenI r`e ps&dgI krta jemnI =ikt haey ne -{aIja -a8ejaene mdd krvanI v<i p8 haeva& jae:Ae. b&nenae smNvy 0ravtanI ps&dgI krvI.

tmara9I nana& j tmaru& =aeq8 kre 2e, Aevu& n9I. kakanI dIkrIna lGnma& jvanu& Aam&8 Aave, Tyare yadI mXe.

"knuna& lGnma& nIcenI vStuAae lavje. tarae pgar sarae 2e. tne kam sae&pay tara9I vIs vqR mae4ae 2u&."

Aa @&dgIma& kakane vynI daeDma& pkDI =ku& tem n9I. Aene -{aIja bnavay nih. VhalaAaenu& Aevu& 2e ke Aek v`t haey, tae bIje p/s&ge naye haey. p8 sga&tae drek p/s&ge -4kavana j. Ae4le Vyvhar na krIAe tae mae& btavvu&, -are pDe. vhala& verI bnI ivday le, p8 sga&Aaene AevI tk sa&pDtI n9I.

sga&Aaena gervtRnne kar8e tme Aene bdlva ma&gae, tetae ja8e smJya pr&tu ivk4 piriS9it sjaRy, Jyare Ae tmara namne b44o lgaDe.

"Aa pelI be&kma&9I be la`nI wcapt Ae8e krelI te Aapna -a8ej 9ay?"

kae: j kar8 vgr bdnamI. kyarek tmarI p/amai8ktanae gerla- leta& p8 sgae Ackay nih. b0u& r&0a: jay, p2I im{a guSse 9ay.

"tmara kakanae dIkrae 2e. Ae ja8Ine pEsa 0IyaR ne 2etrayae."

p2I tmare 2apama& jaher `br AapvI pDe. "Aa -a: sa9e Amare kae: s&b&0 n9I. Aena kae: j Aai9Rk Vyvhar ma4e Amae jvabdar n9I."

pe7Ima& kam krtae haey tae 2pay Š

"Aa -a:ne pe7Ima&9I 2U4a krvama& AaVya 2e. pe7Ine AenI sa9e kae: s&b&0 n9I. p8 sga -a: ma4e Aa jaher `br na AapI =kay."

"Aa mara -a: sa9e mare kae: sgp8 9tI. Ae vat kaka braebr ja8ta haey 2e. te9I mU&ga rhevu& pDe 2e. p8 jae kaka bdlvanI sgvD haet, tae ‘hve tme kaka rHya n9I hve nva =ae)ya 2e. Aevu& khevama& ke4lI mza pDt.’

‘phelae sgae paDae=I’ khevay 2e ne mu&b:ma& ye @vnma& be {a8 paDae=IAae bdlay j 2e jae Aa 2U4 haey, tae kaka bdlvanI 2U4 kem na AapI =kay? jNm jat sga&Aae srkarI naekrae jeva& kaymI 2e. kamclaw VyiktAaene naekrIma&9I Fe&ka: jvanae Dr kaym rhe 2e. sga&Aae -yriht haey 2e. vhala&Aae -y siht @ve 2e. Aam tae kyarek p8 kagX Faen )vara s&b&0 ra`ta& na haey p8 tmare Tya& p/s&g pr Aam&8 na mXe tae trt j -va& cDe, khe=e.

"AenI ma marI sgI masInI dIkrI 9ay. mne Aam&{a8 sa9e `as kagX l`vae jae:Ae."

Aam AaDa: krI, lGnma& Aave nih, tmarae sarae Avsr bgaDe ne Aeve j v`te sgp8 is)0 krva ma&ge. Aava sga&Aae9I 2U4a2eDa levanI kanUnI VyvS9a haevI jae:Ae Š smaj p8 AenI j trF khe=e.

"masI jevI masIna 3er lGnna Aam&{a8 nih. Aag/h nih. judae kagX nih." drek 3rma& lGnna Aam&{a8nI yadIma&9I kdac cae9a -agna Aeva h=e, ke jene Aam&{a8 AapvanI :C2a j nih haey.

jaeke 9aeDak fayda p8 2e. =rme =rme p8 mara iptana masIna idkrana idkraAe ca&Llae maeklvae pDe.

@vn sa9I 2aeDvanI 0mkI AapI =ke 2e. p8 ‘nva -a: ke bhen =ae0I l:=’ Aevu& k&: khevay? jae khevatu& haet tae Ae laekae v0are sarI rIte vtIR =ke.

p8 r`e manta ke vhala&Aae tmne su`I j krI na&`t. ip/ytma ma&9I pTnI kaydesrnI sgI bne 2e ne p2I prcae btavva ma&De 2e.

jae ke ‘jae’ Ane ‘tae’ tae ter m8 vjn na 2e. Ae4le khevu& pDe ke, ‘2e tej 5Ik 2e.’ mnma& g8g8vu& ‘je gme jgtdev jgdI=n tee t8ae `r`rae faek krvae’.

Send To Friend