zazi.com ...p/Ty&ca...sihyr...mInX idxIt

Send To Friend

0&0apa8I
smacar

0m$ivcar
baX namavil
rojbroj
phelu su`

=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar

Font/Help
zazi@zazi.com

Acank ibNdubhenne 3er AgTyna kame jvanu& 9yu&. bar8e 3&4DI marI. 9aeDIvare bar8u& `ULyu&. same ibNdubhen j hta&. “Aavae, Aavae, A&dr Aavaene!” Aem8e saDI Aaspas vI&4aXelI htI. “kya&k bjar jaAae 2ae?” Aemne tEyar 9ta& jae: me& pU2yu&. “hal Aa m&DXma& vangI hrIfa: 2e tema& mare in8aRyk trIke jvanu& 2e. p8 besaene h@ A0aR›pae8a klak p2I nIkXI=.” A&drna AaerDama& h@ pg j mUkyae h=e, ne frI 3&4DI r8kI.” ATyare kae8 AaVyu& h=e?” bbDta& bbDta& bar8u& shej `aeLyu&. “Aae rm8. tu& 2e? svare ke4lI rah jae:. 2ek ATyare bpaere AaVyae?” rm8e k&: jvab v‚yae, ne p2I A&dr AavI rsaeDama&9I judI ra`elI ba4lIAaenae 4aeplae wpaDyae. h@ ibNdubhen Ae j lebasma& hta. bbDta& baeLya&Š “Aa laekaene smynu& -an j haetu& n9I. p8 jae pa2ae ka7I=, tae mihna su0I de`a=e nih.”
pelaAe k&: pa&c›sat £ipya 5raVya mujb ibNdubhenne AaPya. te pakI4ma& jldI mUkIne Ae A&drna AaerDama& tEyar 9va gya&. 9aeDI varma& tEyar 9:ne bhar AaVya. mara kamnI vat me& pa&c imin4ma& ptavI dI0I ne Ame bNne sa9e j bhar nIk‚ya.


    te v`te Aa n@va p/s&g iv=e ivcarvanI mne fUrsd nhaetI p8 yaeganuyaeg Aevae bNyae ke mihna p2I su-≤abhenne 3er hu& g:, Tyare Ae nhava be5ela&. Aemnae nvae vIsek vqRnI w&mrnae rsae:yae rsaeDama& htae. bhar AavI Ae8e mne besva k¨u&. Tya& j fkt saDI vI&4aXIne su-≤abhen ba9£mma&9I bhar nIk‚ya&. mne jae:ne besva k¨u& ne baeLya&. “Aa ci8yae rhI gyelae te leva bhar Aavvu& pDyu&. hu& nahI j rhI 2u&. Aavu& j 2u&.”


    9aeDI vare saDI lpe4I bhar nIk‚ya&. saDI pherta& pherta& kamnI vat krva ma&DI. mne wtavX htI, Ae4le zazu& be5I nih. Aam tae Aa p/s&g p8 -Ula: jat. pr&tu AekaAek rate va&cta sTy34nama& Aek vat va&cIne 9yu& ke Aa b&ne 3rma& bntI raeij&dI 34na 2e. 2ta& S{aIAaeAe vatne hXvI rIte levI n jae:Ae. mae4a gunaAae 9ay 2ee, Tyare Aena mUXma& n@vI vatae j haey 2e. S{aIAaeAe Aa vat p/Tye kaX@ ra`vI `Ub j j£rI 2e. 38a la&ba smy phela&nI 34na 2e. mlaDya& te v`te ATyarna je4lI vsit nhaetI, Tya& laekae b&glaAaema& rheta, AajnI jem Aa5›ds›bar maXna& mkanae h@ b&0ayela& nhaeta&. 2ta& p8 Aaspasna b&glaAaema& =a&it :C2ta laekae rheta. 0&0ae sarae caltae Ane hta p8 =ae`In. Ae4le kam A&ge mu&b: jta. p8 rate 3er pa2a frIne inra&tnI ij&dgI :C2ta. Ae Aa=y9I mlaDma& be5a 3a4nae b&glae b&0avelae. Aajubaju nankDae bag krelae. smy m‚ye -gu-a: jatjatna raepa lavI vavta Ane AenI mavjt p8 krta. ma›bapnae Aeknae Aek juvan dIkrae htae. Ae4le laDkaeDma& w2erelae. lGn ma4e mabap k¨a kre p8 kae: 2aekrI ps&d pDe nih. Aevama& iptanu& m<Tyu 9yu&. ne mata gamma& rheva magtI htI, te9I 2aekrane jldI lGn krva Aag/h krtI. A&te `Ub j de`avDI, hsmu`I Ane srs Sv-avnI 2aekrI ps&d pDI. 2aekrInu& nam c&pa. lGn 0am0Um9I gamma& Wjvaya. p2I c&pa mlaDna b&glama& rheva AavI. {a8ek mihna p2I sasu@ gamnu& 3r `aelI kaym ma4e Tya& rheva calI gya&. pit›pTnI yuvan Ane =ae`In. raej ne raej kae: ne kae: kayRk/m haey j. su&dr kpDa& pherI c&pa bnI5nI -gu-a: sa9e raej frva jtI.


    Aek sa&je raejnI jem satne sumare -gu-a: 3er pa2a fyaR. Tyare Aae4lana& pgi9ya& pr naekr lLlu be5elae. -gu=e5ne jaeta& j Ae W-ae 9: gyae, ne baeLyaeŠ “=e5, tmarI j rah jaetae be5elae. hu& bjarma& gyelae ne pa2ae fyaeR Tyare b&glane cavI marI =e5a8I bhar caLya& gya& 2e. marI pase cavI n9I. Ae4le rah jaetae be5elae.”


    -gu-a:ne nva: lagI bpaere bar vaGye 4eilfaen pr vat 9yelI. Tyare c&paAe paete bhar jvanI 2e AevI vat krI nhaetI. ne Aam AekaAek naekrne p8 k¨a vgr kya& calI g:? bar8ane bhar9I AagXae marelae. paetanI pasenI bI@ lec kI9I bar8u& `aelI =e5 da`l 9ya. Aagla be5k `&Dma& kae: nhaetu&. bajunae paetanae beD£m `uLlae htae. Aema& da`l 9ta& -gu-a: StB0 9: gya. D/eis&g 4ebl AagX j c&pa pDI htI 2atIma&9I laehI nIkXIne 5rI gyu& htu& jaeta& j smjay Aevu& htu& ke Ae m<Tyu pamI 2e.


    paelIsne trt j `br Apa:. paelIs :NSpek4re Aaspas tpas krI. saE9I phelae =k -gu-a: pr AaVyae. bpaere bar vaGye faen pr vat 9: haey tae `Un Ae p2I j 9yu& haevu& jae:Ae. dukan pr tpas krta& j8ayu& ke -gu-a: sa&je saDapa&c p2I j dukane9I nIk‚ya hta Ae4le Aemna prnae =k `ae4ae 5yaeR. pitpTnIne `Ub j bntu&. kae:Ae kyare p8 Ae laekaene lDta& sa&-‚ya& nhaeta&. paeS4 mae4Rm irpae4R mujb `Un bpaere dae79I be vCce 9yu& htu&. bar8u& kae:Ae taeDyu& nhaetu&. Aenae A9R Ae 9yae ke je Vyikt AavI te c&pabhenne ja8tI haevI jae:Ae. c&pana je4la& sga& ne AaeX`Ita hta te drekne 3er paelIse tpas krI p8 tema&nu& kae: bpaere c&pane 3er AaVyu& nhaetu&. kaena pr =k krvae te smjatu& n haetu&.


    lLlunu& khevu& htu& ke bpaere jMya p2I Ae8e vas8kpDa& krI na~ya p2I laeND/Ima&9I kpDa& lavva t9a bjarma& `rIdI krva =e5a8IAe Aene maekLyae. 3er kam nhaetu&. Ae4le laeND/IvaXa jaeDe 9aeDa& gPpa& marva raekayae. ne p2I {a8›saDa {a8e 3er pa2ae fyaeR, Tyare 3r b&0 htu&. 3rna s_yae bhar jta Tyare Aae4aemei4k taXu& b&0 9tu& ne bhar AagXae marvama& Aavtae. 2ta& `atrI krva bar8anI 3&4DI wpra2aprI vgaDI. p8 kae:Ae bar8u& `aeLyu& nih. Ae4le 9yu& ke =e5a8I Acank k&: kamsr bhar gya& haeva jae:Ae. vXI svare Aemna& -a-Inae faen Aavelae ke Aemna& banI tibyt 5Ik n9I, Ae4le lLluAe 0arI lI0u& ke kdac v0are tibyt bgDI haey, tae =e5a8I Tya& gya& haey.


    -gu-a:Ae pU2pr2ma& j8aVyu& ke lLlu satek vqRnae htae Tyarnae c&pana ipyrna 3rma& Aavelae. Aena 3rma& 2aekranI jem j W2relae. lGn 9ya p2I c&pa Aa 2aekrane paetanI sa9e letI AavelI. ATyare Ae …– ›  » vqRnae htae. ne 3rma& rsae:9I ma&DIne b0u& j kam ku=Xta9I krtae. c&pabhen pr Aene `Ub p/em htae.


    hve :NSpek4r `re`r gU&cvaya. wpr9I jldIma& jldI `UnIne =ae0vanu& dba8 Aavtu& htu& ne AhI& rat›idvsnI mhent 2ta& kae: kDI sa&pDtI nhaetI. c&pa je rIte jmIn pr pDI htI, te pr9I Ae ba9£mma&9I nahIne trt nIkXI haevI jae:Ae. vaX 0aeya haeva jae;Ae. kar8 ke jmIn pr iv`rayela 2U4a vaX njre cDta hta. saDI pherI nhaetI. Ae p8 jmIn pr p9rayelI htI. tpas krta& Aem lagtu& htu& ke kae:Ae saDI ka7I nhaetI. p8 ta@ 0aeyelI saDI h@ phervama& AavI nhaetI. :NSpek4re 0ayuR& ke ba9£mma&9I saDI lpe4I Aa ba: bhar nIkXI haevI jae:Ae Acank Ae4lama& bar8e 3&4DI vagI h=e ne Ae bar8u& `aelva g: h=e? `aelIne pa2I Aa AaerDama& AavI haey, Tyare hTya 9: haey Aem p8 bne. p8 Ae ja8ItI Vyikt ke jene c&pane 3rma& da`l krI haey te kae8 hae: =ke? =rIrnI tpas krta& bXaTkar 9yana purava hta. Ae4le da`l 9narae puruq j haevae jae:Ae. be5k `&Dma& Aene besaDI saDI pherva c&pabhen Aa AaerDama& da`l 9ya& h=e. ne pa2X9I pelI VyiktAe AemnI pr humlae kyaeR h=e. pkDa: jvanI bIke cPpu marIne `Un krI ne nasI gyae h=e. bhar9I AagXae Ae8e j mayaeR haevae jae:Ae Aem lagtu& htu&.


    maeDI rat su0I ivcar krnara :NSpek4rna mnma& AekaAek p/ka= pDyae. kae: puruq bhar9I j AaVyae 2e. Aevu& =a ma4e ivcarvu&? c&pabhenne 2eLla& @v&t jaenarae lLlu j 2e. Aena kheva mujb Ae saDa barnI Aaspas bhar gyae ne {a8 saDa {a8e pa2ae fyaeR Ae drimyan hTya 9:. manI lae ke lLlu dae7 vaGye hTya kyaR p2I j bjarma& gyae haey tae? bar8u& b&0 krta& Ae Aapae Aap b&0 9: jay 2e ne leckI9I j `Ule 2e Ae vat lLlu ja8tae htae. bhar9I AagXae b&0 krva9I 3r b&0 2e Aevu& laekae ja8e. te mujb Ae8e j AagXae b&0 kyaeR haey tae?


    stt pU2ta2 p2I :NSpek4rnae tkR sacae 5yaeR. rDta& rDta& lLluAe sacI vat khI. beD£mma&9I naHIne nIkXela& c&pabhen vaX lU2ta& hta&. `-e na`elI saDI lg-g srI pDI htI. b&ne ha9e vaX lU2ta& c&pabhennI yuvan puQ4 2atI WcInIcI 9tI lLlu SpQ4 jae: =ktae htae. c&pabhen bjarma&9I =u& l: Aavvanu& 2e tenI yadI kheta& hta. Tyare lLlunu& )yan Aemna sp/ma8 AakqRk =rIr trf htu&. gamDama&9I mu&b: Aavelae lLlu isnemanae =ae`In bNyae htae. mnne w+kere Aeva& paeS4raene isnema jae:ne, vIs vqRnae lLlu Aekdm yuvan bnI gyae htae. Aena =rIrma& ivqynae kIDae sXvXI W5yae ne Ae8e -an -UlIne c&pabhen pr humlae kyaeR. gXanI s`t -I&s leva9I c&pabhen be-an 9: gya&. hve lLlu g-rayae. rsaeDama&9I caku lavI be=uī c&pabhennI 2atIma& be 3a kyaR. p2I ha9 t9a caku braebr 0ae: ne paete na¨ae. kpDa& bdlI k&: bNyu& n9I Aem bjarma& gyae.


    lLlu Aam sI0ae ne sarae 2aekrae htae. p8 x8-r ma4e vasnanu& -Ut svar 9: jta& j Apk<Ty krI be5ae. Aane ma4e c&pabhennu& bejvabdar vtRn Aae2u& jvabdar nhaetu&. drek S{aIAe yad ra`vu& jae:Ae ke naekr, rsae:yae 0aebI ke feiryae ke D/a:vr saEp/9m puruq 2e. 3rnI S{aIne AenI kae: ivsat nih haey. p8 Aai9Rk rIte p2at vgRma&9I Aavta Aa puruqaema& s&ym haetae n9I. wjiXyat vgRnI S{aIne Aa4lI n@k9I jaevanI tk teAaene -aGye j mXtI haey 2e. temnI vasna kyare -Dke Ae khI =kay nih. ma4e 3rma& teAaenI hajrInI nae&0 l:ne pUrta& kpDa& pherIne frvama& j slamtI 2e. =ky haey Tya& su0I sUvana AaerDama& ke D/eis&g 4ebl pase Ae laekaene AavvanI tk AapvI nih. Ae wpra&t Ae 3rna puruqae sa9e v0are 5Ļam+krI p8 krvI ihtavh n9I. “ALya, kyare pr8vanae?” ke “tarI vhu kevI 2e?” vgere AaTmIyta9I dUr rhevu&. j£r pDye pU2vayaeGy maihtI›pUrI g&-Irta9I levama& Dhap8 2e. kae:k ikSsaAaema& nhatI v`te 4uval ke kpDa& levana& rhI jta& naekrne bUm paDIne Aapva k¨u& haey Tyare shej bar8u& `aelI nhavanI AaerDIma&9I bhar ka7ta& naekre humlae kyaRna bnavae p8 bNya 2e. Aa j ikSsama& -le sat vqRnae nanae 2aekrae c&pabhenna bapne 3er9I AaVyae haey, p8 hve Ae …– ›  » vqRnae yuvan 9yae 2e. Ane puruq›naekr haey ke D/a:vrAe puruq j rhe 2e Ae vat -Ulva jevI n9I. 3rma& S{aIAae j haey, tae puruq naekr ra`vae j nih. Ae slah -relu& 2e. 9aeDIk savcetI ra`vama& Aave tae j£r Aaftma&9I WgrI jvay....

Send To Friend