zazi.com ...p/Ty&ca...

wzrDa ,
p/Ty&ca,
hXahX,
yayavr
mhefIl ,

mu=ayro

kagva8I ,
vata$lap  ,
nvlk9a  ,
fla&g ,
SvadIka  ,
-Utna9 ,
zILm ,

phelIpu8I ,
-jgoiv&dm ,

AQ4avk ,
sdai=v ,
kI4lI
,
lok ivcar ,
tmara ivcar

Jya& jya& njr marI free

 

He manv ivas krI le, smy bnI smjavu& 2u&
Aa duinyama& ;C2a9I Avtar 0rIne Aavu& 2u&

i-xukno Avtar 0rI 3r3r ha9 felavu& 2u&
maf kro Ae =Bdo sa&-$I parvar pStaw& 2u&

 Ko;Ae l~yu& ko;Ae gayu&, sa&-$Ine mara mgjma& 5sI gyu&. Tyar9I Jya& Jya& marI njr frtI Tya& hu& ;rne Aek ya bIja SvrDpma& Ao$`vanI koi=q krto rhu& 2u&.

na9arama& Ina9na d=Rn krva gya. -I6 `Ub htI Ane mne khevama& Aavelu& ke AhI& 0KkamuKkI krvano irvaj 2e Ae4le 2atIna pai4ya mu&zaya Tya& su0I dbayo to p8 firyad n krI.. Aek 2e6e da`l 9yo Ane g&gana p/vahma& t8ato how& tem 5elato, i-&sato, `e&cato, -ala jevI ko8IAona p/haro shn krto bI baju bhar inkyo.

sfed 0oityu& ne z-a pherI ;rna Avtar la;nb&0 w-a rhI mne pu*y kmavanI tk AapI ra hta. Aek ha9nI h9e$I psarI bIja ha9e ko;Ae tulsIp AaPyu&, ko;Ae itlk kyuR&, ko;Ae cr8am<t AaPyu&, ko;Ae fUlnI pa&`6I AapI,  to ko;Ae fkt Aai=vaRd AaPya Ane hu& wprnI be&kma& mu6I jma krto ro. coganma& `U8e`U8e, 9a&-lanI pa2$, drvaja pase, pgi9ya wpr, tem S9$e S9$e ;r Avtar 0rIne w-a hta. ;re Jya& je Svpma& je AaPyu& te leto ro Ane bdlama& te8e AapelI mayano -ar h$vo krto ro. marI Aag$ calta Aek v< yugl vat krta s&-$aya ‘hve Aek idvs v0are roka=u& to mare temnI sa9e jo6a; jvu& p6=e’.

m&idrnI Bhar nIk$I 9o6I ‘ha=’ Anu-vI Ane 5&6u& pI8u& pIva Ame `U8anI dukan pase gya. trt Aek ba; Aek nana ba$k sa9e AavI Ane Arj krI ke te bhu -u`I 2e. me& dukandarne pU2yu& to te8e smjaVyu& ke Aaj svar9I ko;Ae tene ka&; ApaVyu& n9I Ae4le te -u`I jr hovI jo;Ae. ;r to gme te Svpma& Avtar le tem ivcarI me& ibiSk4nu& Aek peke4 `rIdI tema&9I A0aR te ba;ne AaPya. te jo; Aek kUtrD& wTsukta9I pU&26I p4p4avtu& AaVyU& Ane tenI pa2$ mlptI cale caltI Ane mo7u& Aag$ l&bavtI Aek gay AavI. me& dukandar trf p/a9R njr krI. te8e hsIne mne k<ta9R kyoR Ane mara anma& v0aro krva ku&. ‘Aa 0mRraj 2e Ane tenI pa2$ gopI’. Albt, Aa pu*y-umIma& b0a ;iry Avtar j hoy. me& be ibiSk4 kUtrane AaPya Ane bakIna b0a gayna mu`ma& ApR8 kyaR. Hu& 0Ny 9yo Ane mne laGyu& ke SvgRma& da`l 9vanI i4ik4 m$I g;.

he ;vr ivvas krI le kr jo6Ine Arj krD& 2u&
tarD& dI0elu& tne AapIne SvgRnu& su` hu& magu& 2u&

 

p/vI8 va3a8I