zazi.com ...p/Ty&ca...laDkvayo...=o-na za

Send To Friend

=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar

Font/Help
zazi@zazi.com

sabrmtI ndI na iknare W-o rhI hu& ivcarI rHyo hto ke smy p8 Aa ndIna pa8I nI jem vhI gyo. smjj na pDI! ndI iknare Aek v<)0a[a/m 2e. tema hu& rhu& 2u&. marI sa9e maro baXp8 no im{a motI p8. Aamto Ame ds p&dr juda juda v<)0a[a/ma& rHya, p8 hve Amne AhI&ya favI gyu& 2e. vatavr8 =u)0 =a&t 2e, bs p&ca8u vrse =u& jo;ye. be smy sado Ane grm `orak. je =rIrne AnUkuX hoy. AhI& te VyviS9t mXe 2e.

hu& Ane motI va{ak na iknare Aavel mihsa namna gamma& rhIye. mara bapa mgn-a;. temne loko mgnkaka na nam9I AoX`e. Ane marI ba =arda. Aek dm gay jevI. Amara jmanama& pPpa mMmI na kheta. ba Ane bapa. mgnkaka 3rnI bhar nIkXe Ae4le tofan krta 2okraAo =a&t 9; ne rme. Ane vhu idkrI Ao nI to  ih&mt j nhI& ke mara bapanI AaDe wtre. jo s&)yakaXe ko;nI idkrI fXIyama hoy to to AavIj bne. AevI Aa&` ka7e ke sI0I 3rma 3UsI jay. mgnkaka gamma& kDk kaka trI ke AoX`ay. marI ba Aekdm =a&t. te -lI Ane tenu& kam.

hu& mara bapa no Aekj   idkro. -8vama& ho&=Iyar. te9I bapa ;C2e ke hu& berIS4r bnu&. pEse 4ke su`I te9I mne -8avvana pEsanI ic&ta nhI. Ane hu& p8 ivlayt j; beirS4r bnva ma&gto hto. p8 Aek idvse su-aqc&d/ boz nI hakl 9; "clo idLhI" , " tme mne lohI Aapo , hu& tmne AazadI ApavI=" , bs mnma& niKK kyu&$ ke de= ma4e fna 9vu&. pr8vu& nhI Ane de= ne Aazad krvo. te ma4e 3rbar 2oDva.

ra{ae hu& Ane motI -ega 9ya. ne in8$y pako krI, ba bapne suta mUkI hu& Ane motI 3r 2oDI ne Amdavad AaVya. Tya&9I srdar bCcn is&g nI AagevanI sa9e idLhI gya. Tya&9I 4ukDI Ao paDya p/ma8e  r&gun  gya Ane Aazad ih&d foj ma joDa; gya. r&gun ma& talIm lI0I.  Aama vqo$ Kya& vhI gya te `br na pDI. foj 2oDI Ane p2I ga&0I@na ivcaro ne ApnavI AazadI na 2eLla vqo$ ma& lokhItona kay$ ma& joDa; gya.

ba, bapano Aekno Aek laDkvayo , ke4lIye ba0a ra~ya p2I maro jNm 9yel. nam maru& mohn, ba k<Q8 -ikt kre, te9I mohn nam ra`el. p8 temno laDkvayo caLyo gyo de=nI sevama&. te9I ba bhu @vI nhI&. Ane bapa p8 ba na gya p2I zazu @Vya nhI&. gamma& je4la mo&7a te4lI vato krta. ko; khetu ke mohn r&gunma& lGn krI be idkrano bap bnI gyo 2e. ko; khetu ke lDa; ma dev 9; gyo 2e. ba bapa jat jat nI vato sa&-XI du`I 9ya h=e. ko8 ja8e temna pr =I ivtI h=e?

AazadI mLya p2I 38a vqe$   hu& Ane motI gamma& AaVya , p8 jat jat nI vato sa&-XI Ame du`I 9ya Ane pa2u& gam 2oDyu&. ga&0I@ na r&ge r&gayela te9I ko; nana gamma& rhI ga/mo w#yogna kamma& lagI gya. 38a 0Kka `a0a p2I srkarnu& AazadI ne lDvEyane mXtu peN=n mXe 2e tema9I Aaje v<)0a[amma& rhIye 2Iye. AazadInI lDtma& j;ne Ame =u& meXVyu& te `br n9I p8 baAe teno laDkvayo gumaVyo , bane du`I krvanu& du` Aaje  mne p&ca8u  vqe$ p8 du`I kre 2e. bapa p8 du`I 9ya h=e, p8 mrd ma8s, Aa&`ma&  Aa&su na Aavvade teva , kdac Aekla pDta h=e Tyare maro mohn caLyo gyo tem khI be A&asu paDya h=e.  p8 de= ma4e laDkvayaAo nhI jay to bIja je =a&it9I ra{ae suve 2e temnu& =u&? Aaje srhd wpr jnar ispa; p8 ko;no laDkvayo j 2e ne.....

=o-na za
ds mac$ behjar car

Send To Friend