zazi.com ...p/Ty&ca...ba0a...=o-na za

Send To Friend

=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar

Font/Help
zazi@zazi.com

ga&0Ingr9I nIkXI 3re AavI rHya hta Tya&J marI njr -gI wpr pDI. me gaDI ne W-I ra`vanu& khI nIce WtrI. Ao -gI! ke4la b0a vq$E mlI? kya& htI? te p8 mne jo;ne `U= 9; g;. Are! =o-na tme! kya& 2o! Ane p2I to Ame b&Nne vatoma& `ova; gya.

hu& Ane -gI s`IAo, inm$X p/em. Aavo p/em me& fKt -gI pase9Ij  meXVyo 2e. marI pr vq$nI w&mrma& fKt Aek j VyiKt mne AevI mXI ke je idl9I Aek dm co~`u&, =a&t pa8Ima& tXIyu& de`ay tevu&. Aa4la vq$e Ame mLyate Aenu& p8 idl -ra; AaVyu&. mne -gI je4lI VhalI htI te4lIj hu& -gIne! ka&; meXvvanI Aa=a n9I Tya&j Aa p/em pa&grto hoy 2e.

-gIna iptanu& SkU4r AkSmatma& m<Tyu 9yu&. bI@ be bheno Ane Aek -a;. -gI sO9I mo4I. dad dadI hta& p8 juvanjo0 idkrana AkaXe Avsane temne p8 -a&gI na&~ya. ba bIcarI car baXkona w2erma& `ova; g;. kaka kakI Ane temno vStar. bar ter ma8sonu& ku4u&b, -gInI ba svar bpor ne rat rsoDama& ivtava lagI.

kakana ha9ma& vhIv4 AaVyo Ane kakI =er 9; g;. ba ibcarI ka&;na bole. -gI b0u joya kre , p8 Ae bIcarI lacar =u& kre?. Aam ne Aam vqo$ nIkXI gya. -gI Ae niKk kyu$& ke lGn krva n9I. saru -8I ne sarI nokrI meXvI nana -a; bhenonI s&-aX levI. bana b0a du`ono ihsab krvo.

p8 Aek idvs kaka Ae khI dI0u& ke kolej ma& -8vanu& n9I. 3rnu& kam kro Ane lGn na&`o, p8 -gI Aena ivcaroma& mKkm htI. Aene vXI Aena dadno 2Upo shkar hto. te -gI Jyare Amdavadma& bIAessI krva AavI Tyare marI im{a bnI htI.  p2I to te8e be vrsno pe9plo@no A_yas p8 kyo$  Ane p2I srkarI nokrI mXI to te ga&0Ingr rhevalagI. bane p8 ga&0Ingr bolavI lI0I, nana -a; bheno ga&0IngrnI SkUl , kolej ma da`l 9; ne -8va laGya. -gIne tenu& SvPn sakar 9yano s&toq hto.  bse te p2I be pa&c var mne mXI h=e te 2ek Aaje mXI.

-gIne me& maru Amdavadnu& srnamu AaPyu&. Aek idvs -gI Agaw9I fon krIne 3re mne mXva AavI. hu& `ub `u= 9;. vqo$ junI vato krI ne bhuj Aan&d lU&4yo. p8 vato9I pe4 9oDu& -ray? me& tena ma4e tenI -avtI vangI bnavI htI, mgs. gamDe9I co~`a 3Ino mgs -gI lavtI te Ame bhu `ata. me& -gI ne Ae yad kraVyu&. p8 -gI shej Aa2u hsI ne bolI, =o-na hve hu& mgs n9I `atI. me& kHyu&  kem? Are tu AavvanI htI te9I tara ma4ej bnaVyo 2e. Tyare te8e kI0u& mare ba0a 2e. Ane tenI Aa&`ma& Aa&su AavI gya.

te8e mne Aek vat krI, ke Aek var Jyare ga&0Ingr9I idvaXI krva game gya to Tya& -gIAe kakI ne kaka sa9e vat krta sa&-XI lI0a. kakI Ae kakne khyu&ke juvo Aa co~`a 3I no mgs bnayo 2e to Aa loko ga&0Ingr pa2a jay Tyar p2I Aap8e `a;=u&. ATyare ko; ma&gta nhI.

9oiDk var su0I -gInI Aa&`ma&9I Aa&su vheta rHya p2I Ae bolI, marI ba0a to kakI na ha9no mgs n `avanI htI, =o-na taro mgs to hu& `a;=.......-gI...p/emnu& bIju& nam....

=o-na za
ds mac$ behjar car

Send To Friend