zazi.com ...p/Ty&ca...gujratI saihTy sirta...hyuS4n.. pa&c vq$nI vat...p&c Tya& prme+vr...ivjy =ah

Send To Friend

0&0apa8I
smacar

0m$ivcar
baX namavil
rojbroj
phelu su`

=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar

Font/Help
zazi@zazi.com

zazi.com - Gujarati Sahitya Sarita
vijay_shah_002_aug06_001.jpg (126678 bytes)

Next Page