zazi.com ...sdai=v...
=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar
Font/Help
zazi@zazi.com
sadashiv

New 01.

Notes 1,2,3,4

02.

Notes 5,6,7

03.

Notes 8,9,10

04.

Notes 11,12,13

05.

Notes 14,15,16
06. Notes 17,18,19
07. Notes 20,21,22,23
08. Notes 24,25,26
09. Notes 37,38