zazi.com ...wzrDa...

=o0
;kaD$
Alpzlk
wzrDa
p/Ty&ca,
hXahX
yayavr
mhefIl
mu=ayro
kagva8I
vata$lap
nvlk9a
fla&g
SvadIka
-Utna9
zILm
phelIpu8I
-jgoiv&dm
AQ4avk
sdai=v
kI4lI
lok ivcar
tmara ivcar Font/Help
zazi@zazi.com

bes8u& rm8ka&t nu&

cetn,ipnakIn, Ane =arda na ipta@ Ane Sv. mnhrlal =e5 na jma; rm8ka&t nu& bes8u& ta. . . na roj  nat nI vaDI  Amdavad na& Ae ra`el 2e.  2apa m&a Aa bes8a nI jaherat va&ctaj srvrI na mo& ma 9I raD pDI g;. mMmI ......mMmI krtI te rsoDa ma& doDI g;...2apu lg-g Duco 9; gyu& htu&. Ane Aa&`o jot jota ma& lal 9;

g;.....mMmI....mMmI.....Aa te va&Cyu&......Aa .. Aa .... ....bes8u&...., svar na ma4la gaXva nI 4ev vaXI srvrI nI ma& Svrupe  Dol ne Aek ha9 ma& zalI ra`I ne   Ae ma  Ae4lu&  khyu& ke mne 2eLla pCcIs vQa$ 9I svare 2 vage w5va nI 4ev 2e...Ane mne ko;ye va&celu& 2apU& gmtu& n9I.  Ae4lu& khI Aek j za4ke Svrupe Ae Dol ne ma4la ma& 5alvI dI0I.

  ha ..ha....`br 2e.....mne tu& 2eLla pCcIs vq$ 9I Aek kIDI nI mafk @ve 2e.....tne stt Aek nI Aek dI=a ma& calvanI 4ev pDI g; 2e. srvrI potanI jat ne rokI na skI.

 srvrI ....., Svrup na Avaj ma& h@ jray brz4ta nhtI.... , srvrI Aa ivqy pr hu& v0are bolva n9I magtI. Aa tddn juno ivqy 2e.

 na..na......., srvrI irtsr nI taDukI ne bolI ...Aa ..Aa mara bap na mr8 nu& bes8u& 2e.........[aImtI =ah.

 srvrI hu&  [aImtI   =ah n9I....hu&  Svrup  Dolrray bxI 2u&. Ane mne Aa rIte @vta AavDe 2e. Ane hu& Aam @vtI rhI=. MaarI L. nI FaS4 2e hu& nIkXu& 2u&. Saa&je  vat krIye.  svar na ma4la gaXtI Svrup AD0a klake  mu&b; nI ja8I tI  jaher `br nI DayreK4r trIke bhar AavI. srvrI ne 4a4a khI ....A&dr na rum ma& Dolrray ne pge lagI Svrup sDsDa4 Fle4 nI nIce wtrI g;.

  srvrI Aa Aa`I 04na ne vagoXtI rhI. Aene vagoXva nI 4ev pDI g; htI. 2eLla pcIs vq$ 9I te stt Amdavad mu&b; vCce =4l nI mafk f&goXatI htI. Aa je bap na mrya na smacar mLya 2ta& tene ko; `-o p8 mLyo nhto ke jya& te be i4pa paDI =ke.

Amdavad ma& kolej kaX v`te rm8 Ane Svrup no p/8y ga7 9yo hto. kolej na Aek kay$k/m ma& rm8 =a&tnu  hato Ane Svrup =ku&tla bnI htI. bobI na idvana Aa Ae jmana na Aa nva p/8y p&`I Ao Ae lGn krva no in8$y kyo$. Ane te p8 Aek nagr nI kNya Ae va8Iya joDe  b&0avva nU& nKKI kyu$ htU&.  Dolrray lg-g Ae 04nana  2 sat mhIne Ha4ke= 0am po&hcI gya hta. Aek ma vgr w2relI idkrI rm8 na 3r ma& go5vatI htI. kolej na spna Ao hve nKKr p(9r pr p2Da; ne cur cur 9ta hta&. Aek vq&e Jyare srvrI jNmI Tyare p8 ka&; `as dekaro 9yo nhoto. Aek vq $ ma& ke4la vIse so 9ay 2e te nI rm8 ne p8 `br pDI g; htI. -agIdaro Ae wLlu bnayo Ane bap dada na   na 0&0a ma& mo4I `o4 shn krvI pDI htI. Aava smye p8 Svrup rm8 nI sa9e htI.  ma9e devu ne bjar ma& hve phela jevI sa` n hova9I rm8 bapa na juna im mnhrlal =e5 ne Tya& mu&b; AaVyo hto.....ko; mdd mle te ma4e. mnhrlal juna `elaDI hta....lal bkro sk&ja ma AaVyo 2e te `epanI Aa&`e par`I gya hta. 

 pg-r 9va na judajuda p/yogo ma& b0a lagI gya hta.  Svrupe Aek nanI nokrI =o0I lI0I htI. reDIyo pr na @&gl Ane jaher `br krnarI kavs@ darulavala nI k&pnIma&.

 Aa baju rm8 mnhrlal nI maya t9a maya nI kaya ma& brabrno lpe4ayo hto. mnhrlal na pEse te pa2o Amdavad nU bjar sr krva ne nIkXyo hto. Svrup ne srvrI dur rhI gya hta. Aeto kavs@ na vikl nI dlIlo Ane Aek parsI `andanI ne kar8e Svrup ne srvrI mu&b; ma& 4kI gya.   2ta& Kyare k Kyare rm8 ne srvrI yad AvI jtI Ane Kyare k mlva p8 Aavto rheto. ma vgr w2relI Svrup srvrI ne bap no p/em AapI sktI htI p8 Aek ma trIke je lag8I Aek SI trIke bI@ SIma& ca&pvI jo;ye te ma& pa2I pDtI htI. 

 3r no drvajo `olta Svrup ne A&0aru& jo; ne ~yal AavI gyo ke srvrI 3r ma& n9I. la;4 calu krI Ane tenI njr 4ebl pr pDelI ic55I pr g;. mMmI hu& Amdavad jw 2u&. lI. srvrI.  Ane 0Bb d; ne sofa ma& besI gyelI Svrup Aa v`te Aasu& ne rokI na skI.

svar na smye pohocelI srvrI ne jo; ne bes8a ma& `X-Xa4 9; gyo. loko kan ma& vato krva laGya....ko; nI hI&mt nhotI ke srvrI nI n@k p8 j; =ke. `&D na Aek `u8a ma& te s&koca; ne besI g;. 9oDI vare =arda shej pase AavI ne b&Nne bheno `ub rDya. maya pase AavI ne srvrI nI mafI ma&gta KhyU be4a hu& Aa smy nI gunegar 2u&. hu& tarI sa9e mu&b; AavI= be4a..mare tarI ma nI mafI magvanI 2e. hu& rm8 ne na pamI =kI  Ane tarI ma rm8 ne.....sa&je ipnakIn maya Ane srvrI ne kalupur reLve S4e=ne mukI gyo. 

 Baap ne gumavI cukelI  srvrI gaDI ma& be5I htI.  gaDI ics paDI ne calva lage Tya& su0I ma& to te8e ma p8 gumavI id0I htI.